Certification page

Certification on majorCV.com

*****

CHỨNG NHẬN

Certification

Danh hiệu Vietnamist.com

Vietnamist.com title

Cho thành viên chính thức

For official members

Your Full Name (YourCVname.mainCV.com)

From 12/1/2018

Information / Thông tin thành viên

Full Name / Họ tên: Your Name

My CVname.com / CVname của tôi: YourCVname.CVname.com

My minorCV.com / Hồ sơ tóm lược: YourCVname.minorCV.com

My majorCV.com / Website của tôi: YourCVname.majorCV.com

My mainCV.com / Hồ sơ chính của tôi: YourCVname.mainCV.com

My donationCV.com / Hồ sơ tài trợ của tôi: YourCVname.donationCV.com

My voteCV.com / Hồ sơ bình chọn của tôi: YourCVname.voteCV.com

My mother country / Tôi là người gốc: Vietnam

My nationality / Quốc tịch: Vietnam

Born in / Nơi sinh: Gia Lai province, Vietnam

Date of Birth / Ngày sinh: 24-12-1995

Một số bình chọn tiêu biểu

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

Thành tích học tập tại UAH.ldu.vn

[Các mô tả kèm theo hình ảnh minh họa]

Thành tích khi làm việc tại UAH.builder.vn

[Các mô tả kèm theo hình ảnh minh họa]